Articles

ของเล่นสำคัญอย่างไรกับลูก?

Category :

ของเล่น

Article Thumbnail

ของเล่นสำคัญอย่างไรกับลูก?

ของเล่นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งสำหรับเด็ก หรือถือได้ว่าเป็นงานหลักสำหรับเด็กเลยก็ว่าได้ เพราะนอกจากจะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินจากการเล่นแล้ว ยังเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน อย่างเป็นธรรมชาติ ได้แก่

1.       พัฒนาการด้านร่างกาย เด็กๆจะได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก จากการ หยิบ จับ กด หยอด และกล้ามเนื้อมัดใหญ่จากการ ดึง ลาก การทรงตัว รวมไปถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างมือและตา


2. พัฒนาการด้านสติปัญญา เด็กๆ จะได้พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา การลองผิดลองถูก การจินตนาการ การคิดสร้างสรรค์


3. พัฒนาการด้านอารมณ์ ของเล่นทุกอย่างแฝงไว้ด้วยความสนุกสนาน เมื่อเด็กเล่นก็จะมีความสุข และสดงออกด้วยการยิ้ม หัวเราะ ปรบมือ


4. พัฒนาการด้านสังคม การเล่นของเล่นเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นผ่านการเล่นของเล่น ทำให้เด็กรู้จักที่จะแบ่งปัน เคารพในกติกา

ซึ่งพัฒนาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ ระหว่างการเล่นของเล่น

 

Related products
See more