POST

1.ให้ความรักความอบอุ่นเท่ากัน

1.ให้ความรักความอบอุ่นเท่ากัน
2.ไม่เปรียบเทียบกันและกัน
3.บอกลูกด้วยเหตุผลไม่ใช้การดุ ด่า หรือ ตี
4.สอนลูกให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างความสามัคคี
5.หากิจกรรมให้พี่น้องได้ทำร่วมกัน เช่น ปลูกต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ ช่วยดูแลคุณตาคุณยาย ช่วยงานบ้าน

กติกาเข้าร่วมรับของรางวัล

คำถามที่ 1 : แบ่งปันวิธีการเสริมสร้างความรักระหว่างพี่กับน้อง

เกณฑ์การตัดสิน : โพสต์ที่มียอด Like มากที่สุด นับถึงวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม เวลา 9:00น.
ประกาศผล : วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565
กติกาเข้าร่วมรับของรางวัล  คำถามที่ 1 : แบ่งปันวิธีการเสริมสร้างความรักระหว่างพี่กับน้อง  เกณฑ์การตักติกาเข้าร่วมรับของรางวัล  คำถามที่ 1 : แบ่งปันวิธีการเสริมสร้างความรักระหว่างพี่กับน้อง  เกณฑ์การตั
0

Please login to comment. Login

Please login to comment.
Login