POST

ให้พี่กอดน้องและยิ้มไปด้วยกันค่ะ

ให้พี่กอดน้องและยิ้มไปด้วยกันค่ะ

กติกาเข้าร่วมรับของรางวัล

คำถามที่ 1 : แบ่งปันวิธีการเสริมสร้างความรักระหว่างพี่กับน้อง

เกณฑ์การตัดสิน : โพสต์ที่มียอด Like มากที่สุด นับถึงวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม เวลา 9:00น.
ประกาศผล : วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565
กติกาเข้าร่วมรับของรางวัล  คำถามที่ 1 : แบ่งปันวิธีการเสริมสร้างความรักระหว่างพี่กับน้อง  เกณฑ์การตักติกาเข้าร่วมรับของรางวัล  คำถามที่ 1 : แบ่งปันวิธีการเสริมสร้างความรักระหว่างพี่กับน้อง  เกณฑ์การตั

Please login to comment. Login

Please login to comment.
Login