POST

1.ทักษะการให้อภัย เมื่อทำผิดต้องยกมือไหว้และกล่าวคำว่าขอโทษ

1.ทักษะการให้อภัย เมื่อทำผิดต้องยกมือไหว้และกล่าวคำว่าขอโทษ
2.ทักษะการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เช่น ให้พี่มีส่วนร่วมกับน้อง ป้อนข้าว แต่งตัว ร้องเพลงกับน้อง
3.ทักษะการรู้จักแบ่งปัน
4.ทักษะบอกรักกันทุกวัน แสดงออกถึงความรัก เช่น กอดและสัมผัสจากพ่อแม่พี่น้องเท่านั้น และสอนลูกในเรื่องห้ามให้คนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่รู้จักมากอดหอมและสัมผัสตัวเด็ดขาด
5.ทักษะการมองบวกและคิดดีกับพี่น้อง
6.ทักษะการมี EF ที่ดี

กติกาเข้าร่วมรับของรางวัล

คำถามที่ 2 : ทักษะอะไรที่คิดว่าสำคัญสำหรับพี่น้องที่จะอยู่ด้วยกัน เล่นกันได้อย่างดี

เกณฑ์การตัดสิน : โพสต์ที่มียอด Like มากที่สุด นับถึงวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม เวลา 9:00น.
ประกาศผล : วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565
กติกาเข้าร่วมรับของรางวัล  คำถามที่ 2 : ทักษะอะไรที่คิดว่าสำคัญสำหรับพี่น้องที่จะอยู่ด้วยกัน เล่นกันกติกาเข้าร่วมรับของรางวัล  คำถามที่ 2 : ทักษะอะไรที่คิดว่าสำคัญสำหรับพี่น้องที่จะอยู่ด้วยกัน เล่นกัน

Please login to comment. Login

Please login to comment.
Login