POST

สอบถามแม่ๆค่ะ รพ.รัฐบาลปกติเขาไม่ให้รูปอันตราซาวด์ใช่ไหมคะ

SnipTopics.TRENDS_AND_LIFESTYLE
สอบถามแม่ๆค่ะ รพ.รัฐบาลปกติเขาไม่ให้รูปอันตราซาวด์ใช่ไหมคะ

Please login to comment. Login

น่าจะแล้วแต่โรงพยาบาลมั้งคะ
เท่าที่ทราบ รพ.รัฐส่วนใหญ่จะแนบไว้ให้ในสมุดฝากครรภ์ค่ะแม่
Please login to comment.
Login