POST

ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนค่ะ ว่าสาเหตุที่ทำให้ลูกเป็นเด็กร้องไห้ง

SnipTopics.CHILD_CARE_AND_DEVELOPMENT
ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนค่ะ ว่าสาเหตุที่ทำให้ลูกเป็นเด็กร้องไห้ง่าย งอแงเก่งนั้นเกิดจากอะไรได้บ้าง
+
เมื่อทราบถึงสาเหตุแล้ว เราจะสามารถแก้ปัญหาได้ถูกจุดค่ะ ✨
+
ลองนำไปปรับใช้กันดูนะคะ แล้วนำมาแบ่งปันกันหน่อยค่ะว่า ได้ผลเป็นอย่างไรบ้าง 😊
ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนค่ะ ว่าสาเหตุที่ทำให้ลูกเป็นเด็กร้องไห้ง่าย งอแงเก่งนั้นเกิดจากอะไรได้บ้าง ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนค่ะ ว่าสาเหตุที่ทำให้ลูกเป็นเด็กร้องไห้ง่าย งอแงเก่งนั้นเกิดจากอะไรได้บ้าง
ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนค่ะ ว่าสาเหตุที่ทำให้ลูกเป็นเด็กร้องไห้ง่าย งอแงเก่งนั้นเกิดจากอะไรได้บ้าง ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนค่ะ ว่าสาเหตุที่ทำให้ลูกเป็นเด็กร้องไห้ง่าย งอแงเก่งนั้นเกิดจากอะไรได้บ้าง
0

Please login to comment. Login

Please login to comment.
Login