Please Login to CommentLog In

ลูกสาวNongNene

<:yay:a458cda7-575f-45e2-a69d-799ae9019f39>
น้องเดนต้า
เคลือบได้ตั้งแต่มีฟันซี่แรกขึ้นในช่องปาก โดยทั่วไปอายุ 6 เดือน- 1 ปี นอกจากเคลือบฟลูออไรด์แล้ว คุณหมอจะช่วยแนะนำวิธีทำความสะอาดช่องปากเด็กเล็กด้วย และหากอายุเกิน 1 ปี ยังไม่มีฟันขึ้น ก็ควรเข้ามาปรึกษาคุณหมอเพื่อหาสาเหตุของฟันขึ้นช้าด้วยนะคร้าบ 🦷