Please Login to CommentLog In

Aey Wilaporn
แล้วแต่ร่างกายของแต่ละคนค่ะ ส่วนเราเคยกินตอน 7w รู้สึกหน่วงท้องตลอดเวลากินเลยไม่กินมาตลอดเลยค่ะ