Please Login to CommentLog In

พะเพื่อน​ คุณแม่ลูก3
ท้องแรกว่าง่ายแล้ว
ท้องสอง ท้องสามคือง่ายมากกกกกกกค่ะ
จริงๆแล้วขึ้นอยู่ที่ร่างกายของแต่ละคนมากกว่าค่ะ