Please Login to CommentLog In

LilyLily
บ้านนี้นอนกลางวันทุกวันช่วงบ่าย ๆ ค่ะ
น้องจันทร์เจ้า
ปกติน้องจะนอนกลางวันประมาณ 1-2 ครั้งต่อวันค่ะ มักจะนอนสั้น ๆ ถ้าวันไหนเล่นเยอะก็จะยาววววเลยค่ะ