POST

การดูแลเลี้ยงลูก ไม่ใช่การแข่งกีฬาโอลิมปิก ที่จะต้องไปลงแข่งกับใค

การดูแลเลี้ยงลูก ไม่ใช่การแข่งกีฬาโอลิมปิก ที่จะต้องไปลงแข่งกับใคร
จะเดินช้า เดินเร็ว เดี๋ยวลูกก็เดิน
จะพูดช้า พูดเร็ว เดี๋ยวก็พูดไม่หยุดเองค่ะ
จะกินน้อย ไม่กินข้าวเม็ด โตไปเดี๋ยวก็หิว อยากกินเอง
เพราะฉะนั้น อย่าเปรียบเทียบลูกเรากับบ้านอื่น แล้วก็อย่าสนใจคนอื่นที่มาเปรียบเทียบลูกเราค่ะ

Please login to comment. Login

จริงค่ะ
Please login to comment.
Login