ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ [Terms of Use]
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ https://mombiestreet.com กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้โดยละเอียด
ข้อที่ 1. วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ("ข้อตกลง") มีขึ้นเพื่อกำหนดสิทธิและหน้าที่และสาระสำคัญ ระหว่างบุคคลที่ทำการขายสินค้าหรือบริการกับบุคคลอื่นๆ ระหว่างสมาชิกกับบริษัท และขั้นตอนสำหรับการ ใช้บริการโดยสมาชิก เป็นต้น ซึ่งเชื่อมโยงกับการใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอีคอมเมิร์ซ ("บริการ") ที่ จัดหาให้โดย https://mombiestreet.com ต่อไปนี้จะเรียกว่า “mombiestreet" โดยเงื่อนไข ในการใช้บริการดังที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้ จะใช้บังคับกับการใช้งานและการเข้าถึงแพลตฟอร์มของท่าน และ การใช้บริการโดยการเข้าถึงแพลตฟอร์ม และ/หรือใช้บริการ ค่าบริการ ท่านตกลงที่จะผูกพันโดยเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ หากท่านไม่ตกลงด้วยกับเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ อย่าเข้าใช้ และ/หรือใช้แพลตฟอร์มหรือ บริการของเรา

การเข้าถึงและใช้ส่วนที่มีการใช้รหัสป้องกันและ/หรือรักษาความปลอดภัยของแพลตฟอร์ม และ/หรือการใช้ บริการจะจำกัดไว้สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีผู้ใช้เท่านั้น ท่านต้องไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้ส่วนดังกล่าวของ แพลตฟอร์มนี้ และ/หรือบริการ หรือข้อมูลอื่นใดที่มีการป้องกัน โดยไม่ได้รับอนุญาต ผ่านทางช่องทางใด ๆ ที่เราไม่ได้เจตนาเปิดให้ใช้สำหรับการใช้งานโดยเฉพาะของท่าน การฝ่าฝืนข้อกำหนดนี้อาจจะเป็นความผิด ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ของประเทศไทย

หากท่านอายุต่ำกว่า 20 ปี: ท่านต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของ ท่าน การยอมรับเงื่อนไขในการใช้บริการนี้และความตกลงของบุคคลดังกล่าวเป็นการเข้ารับผิดชอบต่อ: (1) การกระทำของท่าน (2) ค่าบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการใดๆ หรือการซื้อสินค้าของท่าน และ (3) การยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ของท่าน หากท่านไม่ได้รับความยินยอมจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่าน ท่านต้องหยุดการใช้งาน/การเข้าใช้ แพลตฟอร์มและการใช้ บริการทันที

ข้อ 2: คำนิยามและการตีความ

เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น นิยาม ข้อกำหนดและถ้อยคำต่อไปนี้ให้มีความหมายดังนี้ และจะนำมา บังคับใช้กับเงื่อนไขในการใช้บริการนี้

2.1 “mombiestreet (https://mombiestreet.com)" หมายถึง เว็บไซต์ที่มีไว้สำหรับให้บริการทำรายการซื้อ ขายสินค้าและบริการ (รวมกันเรียกว่า “สินค้า”)

2.2 “mombiestreet” “บริษัท” “เรา” “ของเรา” และ “เรา” หมายถึง Mombieclub Co.,Ltd. บริษัทจัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายของประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 0105560219478 และมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ 553 ถนน เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

2.3 “แพลตฟอร์ม” หมายถึง ทั้งเวอร์ชั่นในแบบเว็บและแบบมือถือของเว็บไซต์ที่ดำเนินการและ/หรือเป็น เจ้าของโดยบริษัท ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ URL: https://mombiestreet.com

2.4 ”ผู้ใช้" หมายถึง สมาชิกและผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกที่ได้รับอนุญาตในการใช้แพลตฟอร์ม และ/หรือบริการที่ จัดหาให้โดยบริษัทตามข้อตกลงนี้

2.5 “ลูกค้า” หมายถึง ผู้ใช้บริการที่ได้รับอนุญาตในการใช้แพลตฟอร์ม และ/หรือบริการ

2.6 "สมาชิก” “ท่าน” และ “ของท่าน” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือธุรกิจที่ได้ลงทะเบียนตนเองเป็นสมาชิก ตามขั้นตอนของการลงทะเบียนที่สร้างขึ้นโดยบริษัท และผู้ที่ได้รับการจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และสามารถใช้บริการที่จัดหาให้โดยบริษัท สมาชิกประกอบด้วยสมาชิกทั่วไปและสมาชิกผู้ขาย ดังต่อไปนี้:

2.6.1 "สมาชิกทั่วไป (ลูกค้าที่ซื้อสินค้า)" หมายถึงสมาชิกใดๆ ที่มีสิทธิ์ใช้บริการที่จัดหาให้โดย mombiestreet เพื่อซื้อสินค้าและการซื้ออื่นๆ "สมาชิกผู้ซื้อ” คือ ทุกคนที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป หรือมิฉะนั้นต้อง อยู่ภายใต้การดูแลของบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย มีสิทธิ์ในการลงทะเบียนเป็นสมาชิกเพื่อ วัตถุประสงค์ในการซื้อเพียงอย่างเดียว (รวมถึงชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย)

2.6.2 "สมาชิกผู้ขาย (ลูกค้าที่ซื้อและขาย)" หมายถึงสมาชิกใดๆ ที่ไม่เพียงมีสิทธิ์ในการซื้อ สินค้าและใช้บริการที่เกี่ยวข้องใน mombiestreet เท่านั้น แต่ยังใช้บริการตามที่อธิบายไว้ในข้อตกลงของ สมาชิกผู้ขาย ("ข้อตกลงของผู้ขาย") อีกด้วย สมาชิกผู้ขายประกอบด้วยสมาชิกผู้ขายบุคคลธรรมดา สมาชิก ผู้ขายชั้นธุรกิจ และสมาชิกผู้ขายทั่วโลก)

2.6.2.1) "สมาชิกผู้ขายบุคคลธรรมดา" หมายถึงสมาชิกใดๆ ที่มีสิทธิ์ในการขายและซื้อ สินค้าส่วนบุคคลสำหรับวัตถุประสงค์เชิงธุรกิจ และที่ไม่ใช่เชิงธุรกิจ

2.6.2.2) "สมาชิกผู้ขายชั้นธุรกิจ" หมายถึงสมาชิกใดๆ ที่มีสิทธิ์ในการซื้อและขายสินค้าใน ฐานะนิติบุคคล ตามเอกสารรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ

2.6.2.3) "สมาชิกผู้ขายทั่วโลก" หมายถึงสมาชิกใดๆ ที่มีสิทธิ์ในการซื้อและขายสินค้าใน ฐานะชาวต่างชาติหรือบริษัทต่างประเทศ

2.7 “ผู้ไม่ได้เป็นสมาชิก” หมายถึง บุคคลใดๆ ที่ใช้บริการที่จัดหาให้โดยบริษัทโดยไม่ได้ลงทะเบียนตนเอง เป็นสมาชิก

2.8 “ชื่อผู้ใช้” หมายถึง ตัวอักษร ตัวเลข หรือทั้งตัวอักษรและตัวเลขผสมกันที่เลือกโดยสมาชิกและลง ทะเบียนโดยบริษัทสำหรับการยืนยันตัวตนเฉพาะตัวในการล็อกอินที่เป็นตัวบ่งชี้ลูกค้าที่มีบัญชี กับmombiestreet

2.9 “รหัสผ่าน” หมายถึง ตัวอักษรและตัวเลขผสมกันที่เลือกโดยสมาชิกและลงทะเบียนกับบริษัทเพื่อ วัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตนของสมาชิกและปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับ

2.10 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูล ไม่ว่าแท้จริงหรือไม่ ซึ่งสามารถใช้ในการบ่งชี้ ติดต่อ หรือแจ้ง ตำแหน่งของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลอาจจะรวมถึงชื่อของท่าน อีเมล์แอดเดรส ที่อยู่สำหรับส่งใบเรียก เก็บเงิน ที่อยู่สำหรับส่งของ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลบัตรเครดิต ข้อมูลส่วนบุคคลให้ถือว่ารวม ข้อมูลใด ๆ ที่ท่านให้แก่เราเมื่อจะส่งคำสั่งซื้อ โดยไม่คำนึงว่าท่านมีบัญชีกับเราอยู่หรือไม่

2.11 "ผู้ให้บริการ” หมายถึง บุคคลใดๆ ที่บริษัทเลือกเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการและการจัดการโดย รวมของบริการที่จัดหาให้โดยบริษัทได้อย่างราบรื่น

2.12 ”ผู้ซื้อ" หมายถึง ผู้ใช้ใดๆ ที่ซื้อสินค้าของผู้ขายที่ลงทะเบียนกับบริษัท สิทธิ์ในการซื้อถูกมอบให้กับทั้ง สมาชิกทั่วไปและสมาชิกผู้ขายและผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก

2.13 ”ผู้ขาย" หมายถึงสมาชิกที่ได้ลงทะเบียนสินค้ากับบริษัทโดยใช้แบบฟอร์มของการโฆษณาสินค้าที่ จัดหาให้โดยบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ในการขายสินค้า ซึ่งมอบสิทธิ์ให้กับสมาชิกผู้ขาย

2.14 ”การประเมินสมาชิก" หมายถึงการประเมินที่ให้กับสมาชิกแต่ละรายโดยบริษัทที่อิงตามเกณฑ์บาง เกณฑ์ตามผลลัพธ์ของการใช้บริการของสมาชิก

2.15 “ราคาที่ประกาศขาย” หมายถึง ราคาของสินค้าที่แสดงไว้เพื่อขายแก่ลูกค้า ดังระบุไว้บนแพลตฟอร์ม

2.16 “คำสั่งซื้อ” หมายถึง คำสั่งซื้อสินค้าของท่านที่ส่งผ่านแพลตฟอร์มตามเงื่อนไข & ข้อกำหนดในการซื้อ ขาย

2.17 “การรีวิวสินค้า" หมายถึง การเขียน รูปภาพ คลิป เป็นต้น ที่มีรีวิวของสินค้าที่ครอบคลุมซึ่งโพสต์หลัง การซื้อสินค้า

2.18 “แต้ม" หมายถึง การชำระเงินล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกให้และจัดการโดยบริษัท และใช้โดย สมาชิกเพื่อซื้อสินค้า หรือสินค้าและบริการอื่นใดที่บริษัทจัดหาให้ สมาชิกสามารถซื้อแต้มได้โดยมีค่า ธรรมเนียม หรือบริษัทให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

2.19 "ช่วงเวลาการซื้อให้เสร็จสิ้น” หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างที่ผู้ซื้อต้องแสดงเจตนาในการซื้อให้เสร็จสิ้น (การยืนยันการซื้อ ส่งคืน หรือแลกเปลี่ยนสินค้า) ซึ่งจะหมดอายุในวันที่ 7 นับจากวันที่ได้รับสินค้า

2.20 “การยืนยันข้อมูลระบุตัวตนส่วนบุคคล" หมายถึง การดำเนินการยืนยันว่าข้อมูลต่อไปนี้ ในแต่ละกรณี ตรงกับข้อมูลที่บันทึก ณ เวลาที่สมาชิกที่เกี่ยวข้องกลายเป็นสมาชิก

2.20.1 ในกรณีของสมาชิกผู้ซื้อบุคคลธรรมดาและ/หรือสมาชิกผู้ขายบุคคลธรรมดา จะยืนยันความ ถูกต้องของข้อมูลระบุตัวตนส่วนบุคคลทางอีเมลล์ หรือเบอร์โทรศัพท์ (สมาชิกผู้ขายบุคคลธรรมดา อาจต้องดำเนินการยืนยันเพิ่มเติมตามวิธีการที่แยกต่างหากตามที่บริษัทแจ้ง) และ

2.20.2 ในกรณีของสมาชิกผู้ขายชั้นธุรกิจหรือสมาชิกผู้ขายทั่วโลก ให้ยืนยันชื่อองค์กรของบริษัท หมายเลขจดทะเบียนองค์กรธุรกิจ และการยืนยันรายการที่จำเป็นเพิ่มเติม

2.21 “วันทำการ" หมายถึง วันที่บริษัทให้บริการตามปกติ ซึ่งไม่รวมวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัต ฤกษ์ในประเทศไทย

2.22 “บริการการป้องกันการชำระเงิน” หมายถึง บริการที่บริษัทให้บริการ โดยการเก็บเงินของผู้ซื้อที่ได้ชำระ แล้วเอาไว้ระยะเวลาหนึ่งเพื่อป้องกันการชำระเงินดังกล่าว

2.23 “ศูนย์การทำธุรกรรมแบบปลอดภัย” หมายถึง องค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อไกล่เกลี่ยปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในการทำธุรกรรมขณะใช้บริการ

2.24 "ศูนย์ระงับข้อพิพาท” หมายถึง องค์กรที่จัดตั้งขึ้นและมีการจัดการโดยบริษัทเพื่อให้สามารถไกล่เกลี่ย ความขัดแย้งใดๆ ได้อย่างสมเหตุสมผลและราบรื่น โดยหลักการแล้ว ความขัดแย้งใดๆ ที่เกิดจากการ ทำธุรกรรมผ่านทาง mombiestreet ระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อต้องได้รับการแก้ไขด้วยตัวของผู้ขายและผู้ ซื้อเอง และเฉพาะในกรณีพิเศษเท่านั้นที่การแก้ไขปัญหาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายล้มเหลว ความขัดแย้ง ดังกล่าวต้องได้รับการพิจารณาจากศูนย์การแก้ปัญหาความขัดแย้ง

2.25 “บริการชำระเงิน mombiestreet” หมายถึง บริการใดๆที่จัดหาให้โดยบริษัทตามการลงทะเบียนของ สมาชิกผู้ขาย

2.26 “ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม” หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่ชำระให้กับบริษัทสำหรับการใช้บริการโดยผู้ ขาย บริษัทจะหักค่าธรรมเนียมนี้ รวมทั้งภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนการชำระเงินกับผู้ขาย

ข้อกำหนดใดๆ ที่ใช้ ณ ที่นี้ แต่ไม่ได้กำหนดไว้ในหัวข้อ 2 จะตีความตามหลักปฏิบัติมาตรฐานของการทำ ธุรกรรมนั้นๆ

ข้อ 3: การใช้บริการและ/หรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มโดยทั่วไป

3.1 แนวปฏิบัติในการใช้งานแพลตฟอร์ม และ/หรือบริการ: ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำบอก กล่าว ระเบียบการดำเนินงาน และนโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการใช้บริการ และ/หรือการเข้าถึง แพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในสิ่งที่กล่าวมาซึ่งออกใช้บังคับโดยเราเป็นครั้งคราวไป เรา สงวนสิทธิที่จะปรับปรุงแนวปฏิบัติ คำบอกกล่าว ระเบียบการดำเนินงาน และนโยบายและคำแนะนำดังกล่าว ในเวลาใดๆ และถือว่าท่านได้รับทราบและผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับสิ่งที่กล่าวมานั้นเมื่อได้มีการ เผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว

3.2 กิจกรรมที่ต้องห้าม: ท่านตกลงและให้คำมั่นที่จะไม่:

 1. ปลอมเป็นบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ หรือระบุถ้อยคำอันเป็นเท็จหรือแสดงตนโดยหลอกลวง ด้วยประการอื่นใดในความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ
 2. ใช้แพลตฟอร์มหรือบริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 3. พยายามจะเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือทำการรบกวนหรือทำให้ระบบคอมพิวเตอร์หรือ เครือข่ายอื่นที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มหรือบริการขัดข้อง
 4. โพสต์ ส่งเสริม หรือส่งเอกสารข้อมูลต้องห้ามใดๆ และพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย และศีลธรรม ผ่านทางแพลตฟอร์มหรือบริการ
 5. โพสต์ หรือ แสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง โดยการ หลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทำให้ผู้ถูก หลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ทำ ถอน หรือทำลายเอกสารสิทธิ
 6. รบกวนการใช้งานและการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มหรือบริการของผู้อื่น
 7. ใช้หรืออัพโหลด ในทางใดทางหนึ่ง ซึ่งซอฟต์แวร์หรือเอกสารข้อมูลใด ๆ ที่มี หรือที่ท่านมี เหตุให้สงสัยว่ามีไวรัส ส่วนประกอบที่ทำให้เสียหาย รหัสที่เป็นอันตราย หรือส่วนประกอบที่ ทำอันตรายซึ่งอาจจะทำให้ข้อมูลของแพลตฟอร์มเสียหายหรือผิดพลาดได้ หรือทำให้เสีย หายหรือรบกวนการทำงานของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของลูกค้ารายอื่น หรือของ แพลตฟอร์มหรือบริการได้ และ
 8. ใช้แพลตฟอร์มหรือบริการนอกเหนือจากที่สอดคล้องกับนโยบายการใช้งานที่เป็นที่ยอมรับ ของเครือข่ายที่เชื่อมต่อใด ๆ มาตรฐานอินเทอร์เน็ตใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายอื่นใดที่ เกี่ยวข้อง
 9. ใช้แพลตฟอร์ม หรือบริการซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายตามข้อกฎหมาย หรือประเพณี จารีตและศีลธรรมอันดีงามของประเทศไทย รวมถึงการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ

3.3 ความพร้อมของแพลตฟอร์มและบริการ: เราอาจจะทำการปรับปรุง แก้ไข ระงับ หรือหยุดการให้ บริการหรือถอดออก ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ของแพลตฟอร์มหรือบริการใดๆ ในบางช่วงเวลา โดยไม่จำ ต้องให้เหตุผลใด ๆ หรือคำบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ หากการปรับปรุง แก้ไข ระงับ หรือ ถอดออกดังกล่าวจะทำให้ท่านไม่สามารถเข้าใช้แพลตฟอร์มหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ

3.4. สิทธิในการติดตามตรวจสอบเนื้อหา: เราขอสงวนสิทธิโดยดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวแต่ไม่ผูกพันที่จะ:

 1. ติดตามตรวจสอบ คัดกรอง หรือควบคุมกิจกรรม เนื้อหา หรือเอกสารข้อมูลใด ๆ บนแพลตฟอร์ม และ/หรือผ่านการบริการ เราอาจจะสอบสวนการฝ่าฝืนใด ๆ ในเงื่อนไขและข้อกำหนดที่อยู่ในที่นี้และอาจจะ ดำเนินการใด ๆ ตามที่เห็นสมควรโดยดุลพินิจของทางเราแต่เพียงฝ่ายเดียว
 2. ป้องกันหรือจำกัดการเข้าใช้ยังแพลตฟอร์ม และ/หรือบริการของลูกค้า
 3. รายงานกิจกรรมใดที่เราสงสัยว่าจะฝ่าฝืนกฎหมาย หรือระเบียบกฎเกณฑ์ใดๆที่ใช้บังคับ ให้ หน่วยงานที่เหมาะสมทราบ และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานดังกล่าว และ/หรือ
 4. ร้องขอข้อสนเทศและข้อมูลใด ๆ จากท่านอันเกี่ยวกับการใช้บริการ และ/หรือการเข้าใช้ แพลตฟอร์มของท่านในเวลาใด ๆ และใช้สิทธิของเราภายใต้ข้อนี้หากท่านปฏิเสธที่จะให้ข้อสนเทศ และ/ หรือข้อมูลดังกล่าว หรือหากท่านให้หรือเรามีเหตุให้เชื่อได้ว่าท่านให้ข้อสนเทศ และ/หรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือโดยฉ้อฉล
 5. เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขาย: การซื้อขายสินค้าใดๆจะอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขและข้อ กำหนดในการซื้อขายดังกำหนดไว้ใน https://mombiestreet.com/terms
 6. เงื่อนไขเพิ่มเติม: นอกเหนือจากเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ การใช้งานเอกสารข้อมูลและบริการ ในด้านหนึ่งด้านใดโดยเฉพาะ เอกสารข้อมูลฉบับที่ละเอียดขึ้นหรือได้รับการปรับปรุงที่เสนอโดยเราหรือ โดยผู้รับเหมาช่วงที่เรากำหนด อาจจะอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่มเติม ซึ่งจะใช้บังคับโดยมี ผลสมบูรณ์ทุกประการ
ข้อ 4: การใช้บริการ

4.1 การใช้บังคับเงื่อนไขในข้อนี้: นอกเหนือจากเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นทั้งหลายของเงื่อนไขในการใช้ บริการนี้ ข้อกำหนดในข้อ 4 นี้ถือว่าเป็นเงื่อนไขและข้อกำหนดเฉพาะเพิ่มเติมที่ใช้บังคับกับการใช้บริการ ของท่าน

4.2 ข้อจำกัด: การใช้บริการจะถูกจำกัดเฉพาะลูกค้าที่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วและ มีความสามารถตามกฎหมายในการทำสัญญาภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องใด ๆ ลูกค้าที่ไดฝ่าฝืนหรือกำลัง ฝ่าฝืนเงื่อนไขและข้อกำหนดในที่นี้ และลูกค้าที่ถูกระงับการใช้บริการใดๆ ไม่ว่าถาวรหรือชั่วคราว จะไม่อาจ ใช้บริการได้แม้ว่าจะทำตามข้อกำหนดของข้อ 4.2 นี้แล้วก็ตาม

4.3 เงื่อนไขในการใช้บริการทั่วไป: ท่านตกลง:

 1. ที่จะเข้าใช้ และ/หรือใช้บริการ ด้วยวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นและด้วยวิธีการที่ ชอบด้วยกฎหมายตลอดเวลา รวมทั้งตกลงที่จะดำเนินกิจกรรมใดๆ เกี่ยวกับการบริการด้วยความสุจริตใจ และ
 2. ที่จะรับรองว่าข้อสนเทศหรือข้อมูลใด ๆ อันเกี่ยวกับบริการที่ท่านโพสต์หรือทำให้ปรากฏบน แพลตฟอร์มนั้นถูกต้องและไม่ฝ่าฝืนกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจะรับผิดชอบในข้อสนเทศและข้อมูลดัง กล่าวแต่ฝ่ายเดียว

4.4 รายละเอียดของสินค้า: ถึงแม้ว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการให้ข้อมูลและรายละเอียดที่แม่นยำ ของสินค้า เราไม่รับประกันว่ารายละเอียดดังกล่าวจะมีความแม่นยำ เป็นปัจจุบัน หรือปราศจากข้อผิดพลาด

4.5 ราคาของสินค้า: ราคาที่ประกาศขายทั้งหลายอยู่ภายใต้บังคับการเสียภาษี เว้นแต่จะระบุไว้ชัดแจ้ง เป็นอย่างอื่น เราสงวนสิทธิที่จะแก้ไขราคาประกาศขายในเวลาใด ๆ ก็ได้โดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือคำบอก กล่าวล่วงหน้าใด ๆ

4.6 ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก: ท่านรับทราบว่าคู่สัญญานอกเหนือจาก mombiestreet (ได้แก่ ผู้ขายที่ เป็นบุคคลภายนอก) เป็นผู้ลงรายการและขายสินค้าของบุคคลดังกล่าวบนแพลตฟอร์ม ข้อมูลว่าสินค้าดัง กล่าวได้ถูกประกาศเพื่อจำหน่ายบนแพลตฟอร์มโดยบริษัทหรือผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก อาจมีการแจ้งไว้ บนเว็บเพจที่มีการแสดงรายการสินค้าดังกล่าว เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ข้อตกลงแต่ละฉบับที่ทำขึ้นเพื่อการ ขายสินค้าของผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกให้แก่ลูกค้า จะเป็นสัญญาที่ทำขึ้นโดยตรงระหว่างผู้ขายที่เป็น บุคคลภายนอกกับลูกค้าเท่านั้น และยังอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายสินค้าด้วย

4.7 ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าผู้ใช้บริการไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อที่ได้มีการประมวลผลแล้วและ ขอคืนเงินสำหรับรายการที่ได้ยกเลิกดังกล่าวทุกกรณี

ข้อ 5: ลูกค้าที่มีบัญชีกับ mombiestreet

5.1 ชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน: บริการบางอย่างที่อาจจะมีบนแพลตฟอร์มอาจจำเป็นจะต้องมีการสร้างบัญชีกับเรา หรือมีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านขอสร้างบัญชีกับเรา ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านอาจจะ:

 1. พิจารณาและออกให้ท่านโดยเรา หรือ
 2. ท่านเป็นฝ่ายให้และเราเป็นผู้อนุมัติโดยดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวของเราอันเกี่ยวข้องกับการใช้บริการ และ/ หรือการเข้าใช้แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง เราอาจจะร้องขอให้ท่านอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือ ยกเลิกชื่อผู้ใช้ และ/หรือรหัสผ่านทันทีในเวลาใดๆโดยดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวของเรา โดยไม่ต้องให้ เหตุผลหรือคำบอกกล่าวล่วงหน้าและไม่ต้องรับผิดหรือรับผิดชอบในความสูญเสียใดๆ ที่ท่านได้รับหรือ ท่านเป็นฝ่ายทำให้เกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับหรือโดยเหตุผลของคำขอหรือการยกเลิกดัง กล่าว ท่านตกลงที่จะเปลี่ยนรหัสผ่านของท่านเป็นครั้งคราว และเก็บชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ และจะรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบัญชีของท่านและรับผิดต่อการเปิดเผยหรือการใช้งานใด ๆ (ไม่ ว่าการใช้งานดังกล่าวจะได้รับอนุญาตหรือไม่) ซึ่งชื่อผู้ใช้งาน และ/หรือรหัสผ่าน ท่านจะต้องแจ้งให้เรา ทราบทันทีหากท่านทราบว่าหรือมีเหตุผลให้สงสัยว่าความลับเกี่ยวกับชื่อผู้ใช้งาน และ/หรือรหัสผ่านอาจ จะถูกเปิดเผยหรือมีการใช้ชื่อผู้ใช้งาน และ/หรือรหัสผ่านโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือหากข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านจำเป็นต้องมีการปรับปรุง เราคาดว่าคำบอกกล่าวของท่านได้รับการดำเนินการโดยเราเมื่อครบ เจ็ด (7) วันทำการหลังจากได้รับคำบอกกล่าวดังกล่าวแล้ว

5.2 การอ้างการใช้งานหรือเข้าใช้: ท่านตกลงและรับทราบว่าการใช้บริการ และ/หรือการเข้าใช้ใด ๆใน แพลตฟอร์ม และข้อสนเทศ ข้อมูล หรือการสื่อสารใด ๆ ที่อ้างอิงถึงชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของท่านได้ แล้ว แต่กรณี จะถือว่า:

 1. เป็นการเข้าใช้แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ใช้บริการโดยท่าน หรือ
 2. เป็นข้อสนเทศ ข้อมูล หรือการสื่อสารที่ประกาศ ส่งผ่าน หรือออกโดยชอบโดยฝ่ายท่าน

ไม่ว่าเวลาใด ๆ ท่านตกลงที่จะผูกพันโดยการเข้าใช้แพลตฟอร์ม และ/หรือการใช้บริการใด ๆ (ไม่ว่าการเข้า ใช้หรือการใช้งานดังกล่าวจะได้รับอนุญาตจากท่านหรือไม่ เว้นแต่กรณีการเข้าใช้แพลตฟอร์มที่ไม่ได้รับ อนุญาตใด ๆ หลังจากเราได้รับการบอกกล่าวการเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตของชื่อผู้ใช้งาน และ/หรือรหัส ผ่านแล้ว ตามข้อ 5.1) ท่านยินยอมให้ เรามีสิทธิ (แต่ไม่ผูกพัน) ที่ดำเนินการ อ้างอิงตาม หรือขอให้ท่านรับ ผิดชอบและรับผิดแต่ฝ่ายเดียวในการกระทำดังกล่าวเสมือนว่าการเข้าใช้ดังกล่าวนั้นทำหรือส่งโดยท่านเอง ท่านยังตกลงและรับทราบอีกด้วยว่า ท่านผูกพันและตกลงที่จะชดใช้ความเสียหายให้เราจนเต็มจำนวนต่อ ความสูญเสียใด ๆ ทั้งหมดที่เกิดจากการใช้บริการใด ๆ และ/หรือการเข้าใช้แพลตฟอร์ม ที่สามารถอ้างอิง ไปชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของท่านได้

ข้อ 6: ทรัพย์สินทางปัญญา

6.1 ความเป็นเจ้าของ: ทรัพย์สินทางปัญญาในแพลตฟอร์มและเอกสารข้อมูลเป็นกรรมสิทธิ์ของ อนุญาตให้ แก่ หรือควบคุมโดยเรา ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของเรา หรือผู้ให้บริการของเรา เราสงวนสิทธิที่จะบังคับใช้สิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเต็มที่เท่าที่กฎหมายกำหนด

6.2 การจำกัดการใช้งาน: ห้ามมิให้ทำซ้ำ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แปลงกลับ ถอดประกอบ แยกส่วน เปลี่ยนแปลง แจกจ่าย เผยแพร่ซ้ำ จัดแสดง ออกอากาศ ทำการเชื่อมโยง ทำภาพสะท้อน เฟรม โอนย้าย หรือส่งต่อในลักษณะใด ๆ หรือด้วยวิธีการใด หรือ เก็บไว้ในระบบการค้นข้อสนเทศ หรือติดตั้งในเซิร์ฟเวอร์ ระบบ หรืออุปกรณ์ โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อนหรือจากเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ เกี่ยวข้องก่อน ภายใต้บังคับข้อ 6.3 การอนุญาตจะเป็นเพียงการให้ท่านดาวน์โหลด พิมพ์ หรือใช้เอกสาร ข้อมูลเพื่อการใช้งานส่วนตัวและไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า และท่านต้องไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสาร ข้อมูล ซึ่งเราหรือเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องยังคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทั้งหลายและสิทธิในความเป็นเจ้าของ อื่น ๆ ที่อยู่ในเอกสารข้อมูลนั้น

6.3 เครื่องหมายการค้า: เครื่องหมายการค้า ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ ไม่มีสิ่งใดบนแพลตฟอร์มและในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ จะตีความได้ว่าเป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือ มอบสิทธิในการใช้งาน ไม่ว่าโดยปริยาย โดยหลักกฎหมายปิดปาก หรือยินยอมให้อนุญาต หรือให้สิทธิที่จะ ใช้โดยประการอื่นใด (ซึ่งรวมถึงในรูปแบบ เมต้า แท็ก หรือ ลิงค์ “ด่วน” ไปยังเว็บไซต์อื่นใด) ซึ่ง เครื่องหมายการค้าใด ๆ ที่แสดงอยู่บนหน้าบริการ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา หรือจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องอื่นใด

ข้อ 7: การจำกัดความรับผิดชอบและความรับผิดของเรา

7.1 การไม่รับรองหรือรับประกัน: บริการ แพลตฟอร์ม และเอกสารข้อมูล ให้บริการในหลักเกณฑ์ “ตามที่ เป็น” และ “ตามที่มี” ข้อมูลและ/หรือข้อสนเทศทั้งหลายที่อยู่ในแพลตฟอร์ม บริการ หรือเอกสารข้อมูล ถูกให้ ไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลเท่านั้น ไม่มีการรับรองหรือรับประกันอย่างใด ๆ ไม่ว่าโดยปริยาย ชัดแจ้งหรือโดย บทบัญญัติใด ๆ รวมทั้งการรับประกันการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก กรรมสิทธิ์ ความสามารถใน การนำไปค้าขายได้ คุณภาพที่เป็นที่พอใจ หรือความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด ให้ไว้ใน ส่วนที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม บริการ หรือเอกสารข้อมูล โดยไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่อผลบังคับของที่ กล่าวมาก่อนหน้า เราไม่รับประกัน:

7.1.1 ความถูกต้อง เหมาะแก่เวลา ความพอเพียง มูลค่าในทางพาณิชย์ หรือความครบถ้วนของ ข้อมูล และ/หรือข้อสนเทศทั้งหลายที่อยู่ในแพลตฟอร์ม บริการ หรือเอกสารข้อมูล

7.1.2. ว่าแพลตฟอร์ม บริการ หรือเอกสารข้อมูลใด ๆ จะมีให้โดยไม่เกิดการติดขัด มีความมั่นคง หรือปราศจากความผิดพลาดหรือตกหล่น หรือข้อชำรุดบกพร่องใด ๆ ที่ระบุได้จะได้รับการแก้ไข

7.1.3. ว่าแพลตฟอร์ม บริการ หรือเอกสารข้อมูล ปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์หรือ รหัสที่ทำขึ้นด้วย เจตนาร้าย รหัสที่ทำให้เกิดการทำลาย หรือรหัสที่ทำให้เกิดการขัดข้อง โปรแกรมตัวแทน หรือกลุ่ม คำสั่ง หรือมาโครอื่นใดที่เป็นอันตราย ก่อความเสียหาย หรือทำให้เกิดการขัดข้อง และ

7.1.4 ความปลอดภัยในข้อมูลใด ๆ ที่ส่งโดยท่านหรือไปยังท่านผ่านทางแพลตฟอร์ม หรือบริการ และท่านยอมรับความเสี่ยงว่าข้อมูลใด ๆ ที่ส่งหรือได้รับผ่านทางบริการหรือแพลตฟอร์มอาจจะถูก เข้าถึงโดยบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตได้ และ/หรือเปิดเผยโดยฝ่ายเราหรือเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง หรือตัวแทนของเราให้แก่บุคคลภายนอกที่อ้างว่าเป็นท่านหรืออ้างว่ากระทำการโดยได้รับมอบ อำนาจจากท่าน การส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อาจจะถูกขัดขวาง ขาดการ ติดต่อ ล่าช้า จากความแออัดในการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือมีการส่งข้อมูลไม่ถูกต้องเนื่องจาก ลักษณะของอินเทอร์เน็ตที่อาจถูกเปิดเผยต่อสาธารณะได้

7.2 การยกเว้นความรับผิด: บริษัทไม่ต้องรับผิดต่อท่านในการสูญเสียใด ๆ ก็ตามหรือไม่ว่าเกิดขึ้นอย่างไร ก็ตาม (โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบการกระทำ) อันเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมเกี่ยวข้องกับ:

7.2.1 การเข้าใช้ ใช้งาน และ/หรือการไม่สามารถใช้แพลตฟอร์ม หรือบริการได้

7.2.2 การเชื่อถือข้อมูลหรือข้อสนเทศใด ๆ ที่มีอยู่ในแพลตฟอร์ม และ/หรือผ่านการบริการ ท่านไม่ ควรกระทำการใดกับข้อมูลหรือข้อสนเทศดังกล่าวโดยไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาด้วย ตนเองเสียก่อน

7.2.3 ระบบ เซิร์ฟเวอร์ หรือการเชื่อมต่อใด ๆ เกิดการล้มเหลว ผิดพลาด ตกหล่น ขัดข้อง ล่าช้า มี ไวรัสคอมพิวเตอร์หรือการปองร้ายอื่นๆ การทำลาย หรือ รหัสที่ทำให้เกิดการขัดข้อง โปรแกรม ตัวแทน หรือกลุ่มคำสั่ง หรือมาโครอื่นใด ที่เป็นอันตราย ก่อความเสียหาย หรือทำให้เกิดความผิด พลาด และ

7.2.4. การใช้งานหรือเข้าใช้ใด ๆ เว็บไซต์หรือเว็บเพจอื่นใดที่เชื่อมไว้กับแพลตฟอร์ม แม้ว่าเราหรือ เจ้าหน้าที่หรือตัวแทนหรือลูกจ้างของเราอาจจะได้รับแจ้งหรือคาดหมายไว้แล้วถึงความเป็นไปได้ใน เรื่องดังกล่าว

7.3 ความเสี่ยงจากการเข้าใจผิด ความผิดพลาด ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือการสูญเสียใด ๆ อันเป็นผล จากการใช้แพลตฟอร์มนั้นเป็นความเสี่ยงภัยของท่านเองทั้งสิ้น และเราจะไม่ต้องรับผิดใด ๆ ในกรณีดัง กล่าว

ข้อ 8: การเชื่อมโยง การเตือน และการโฆษณา

8.1 การเชื่อมโยง: เพื่อความสะดวกของท่าน เราอาจจะรวมเอาการเชื่อมโยงไว้กับเว็บไซต์หรือเนื้อหาอื่นบน อินเทอร์เน็ตที่เป็นของหรือดำเนินการโดยบุคคลภายนอก เว็บไซต์หรือเนื้อหาที่ลิงค์ไว้ดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้ การควบคุมของเรา และเราจะไม่รับผิดต่อความผิดพลาด ตกหล่น ล่าช้า ทำให้เสียชื่อเสียง หมิ่นประมาท ดู หมิ่น การหลอกลวง สิ่งน่ารังเกียจ ลามกอนาจาร การดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความไม่ถูกต้อง หรือเอกสารข้อมูล ที่ไม่เหมาะสมอื่นใด ที่อยู่ในเนื้อหา หรือผลที่ตามมาจากการเข้าใช้ เว็บไซต์ที่เชื่อมไว้ใด ๆ การเชื่อมโยงใด ๆ ไปยังเว็บไซต์หรือเนื้อหาอื่นใด ไม่ได้เป็นการยืนยันหรือรับรองเว็บไซต์หรือเนื้อหาดังกล่าว และท่านตกลง ว่าการเข้าใช้หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือเนื้อหาที่ลิงค์ไว้ดังกล่าวเป็นความเสี่ยงของท่านเองทั้งสิ้น

8.2 การโฆษณา: เราอาจจะแนบแบนเนอร์ java applet และ/หรือเอกสารข้อมูลอื่นใดไว้กับแพลตฟอร์มเพื่อ ประโยชน์ในการโฆษณาสินค้า และ/หรือบริการของเราหรือของผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก เพื่อหลีกเลี่ยงข้อ สงสัย ท่านไม่มีสิทธิได้รับเงิน ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าคอมมิชชั่นใด ๆ อันเกี่ยวกับการโฆษณาใด ๆ ดัง กล่าวหรือเอกสารข้อมูลประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการอื่นใด

ข้อ 9: การส่งข้อมูลและข้อมูลของท่าน

9.1 การส่งข้อมูลโดยท่าน: ท่านให้สิทธิโดยไม่เฉพาะเจาะจงแก่เราในการใช้เอกสารข้อมูลหรือข้อสนเทศที่ ท่านยื่นไว้ในแพลตฟอร์ม และ/หรือมอบให้เรา รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะคำถาม บทวิจารณ์ ความเห็น และ คำแนะนำ (เรียกรวมกันว่า “การส่งข้อมูล”) เมื่อท่านโพสต์ความเห็นหรือการทบทวนไว้บนแพลตฟอร์ม ท่าน ยังให้สิทธิแก่เราในการใช้ชื่อที่ท่านส่งข้อมูลหรือชื่อผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการบทวิจารณ์ ความเห็น หรือ เนื้อหาอื่น ๆ ดังกล่าว ท่านต้องไม่ใช้อีเมล์แอดเดรสปลอม แกล้งทำเป็นบุคคลใดนอกเหนือจากตัวท่านเอง หรือทำให้เราหรือบุคคลภายนอกเข้าใจผิดในเรื่องต้นกำเนิดของการส่งข้อมูลใด ๆ เราอาจจะแต่ไม่ใช่ภาระ ผูกพันที่จะ เผยแพร่ ถอดออก หรือแก้ไขการส่งข้อมูลของท่าน

9.2 ความยินยอมในการรับอีเมล์: ท่านยินยอมและอนุญาตในการที่เราจะใช้ข้อมูลใด ๆ ที่ท่านให้ไว้ (รวมทั้ง ข้อมูลส่วนบุคคล) เพื่อประโยชน์ในการส่งอีเมล์ข้อมูลรายละเอียดหรือการส่งเสริมการขายให้แก่ท่าน ข้อ ตกลงของท่านที่มีต่อข้อกำหนดในข้อ 8.2 นี้จะถือเป็นความยินยอมของท่านเพื่อประโยชน์ในการจัดให้มี กฎหมายควบคุมสแปมใด ๆ (ไม่ว่าในประเทศไทยหรือที่อื่นใด) ท่านอาจจะเลือกยกเลิกรับอีเมล์ส่งเสริมการ ขายในภายหลังได้ด้วยการคลิกที่จุดเชื่อมโยงที่เหมาะสมในอีเมล์ส่งเสริมการขายใดๆ

9.3 นโยบายความเป็นส่วนตัว: ท่านรับทราบว่าท่านได้อ่านและตกลงด้วยในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่อยู่ ที่ https://mombiestreet.com/privacy-policy และให้ความยินยอมในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วน บุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อ 10: การแก้ไขข้อตกลงและยกเลิก

10.1 เราสามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลง เงื่อนไข หรือข้อจำกัดใดๆ ในข้อตกลงฉบับนี้ได้ในทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และท่านตกลงรับทราบ ยึดถือและปฏิบัติตามส่วนที่แก้ไขดังกล่าว

10.2 การยกเลิกโดยฝ่ายเรา: โดยดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวของเรา เมื่อได้บอกกล่าวไปยังท่านโดยให้มีผลใน ทันที เราอาจจะยกเลิกการใช้งานแพลตฟอร์ม และ/หรือบริการของท่าน และ/หรือระงับชื่อผู้ใช้งานและรหัส ผ่านของท่าน เราอาจจะยกเลิกการเข้าใช้แพลตฟอร์ม และ/หรือบริการ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใด) ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามรวมทั้งการกระทำผิดเงื่อนไขใด ๆ ในการใช้บริการนี้ หรือเมื่อเราเชื่อว่าท่านได้ฝ่าฝืนหรือกระทำการ ที่ไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขหรือข้อกำหนดใด ๆ ที่กำหนดไว้ในที่นี้ หรือหากในความเห็นของเรา หรือความ เห็นของหน่วยงานกำกับดูแลใด ๆ เป็นการไม่เหมาะสมที่จะยังคงปล่อยให้มีบริการเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม

10.3 การยกเลิกโดยฝ่ายท่าน: ท่านอาจจะยกเลิกเงื่อนไขในการใช้บริการนี้โดยบอกกล่าวล่วงหน้า เจ็ดวัน เป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อ 11: การประชาสัมพันธ์

11.1 การบอกกล่าวจากเรา: คำบอกกล่าวและการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ ทั้งหลายที่ส่งถึงท่านหาก:

11.1.1 สื่อสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์หรืออิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ตามที่เราจะเลือกจะถือว่าได้แจ้งให้ท่านทราบ แล้ว ณ วันที่เผยแพร่หรือออกอากาศ หรือ

11.1.2 ส่งทางไปรษณีย์หรือส่งไว้ที่ที่อยู่ล่าสุดของท่านที่เราทราบ จะถือว่าท่านได้รับคำบอกกล่าว แล้วในวันถัดจากวันส่งหรือในวันที่ทิ้งคำบอกกล่าวนั้นไว้

11.2 คำบอกกล่าวจากท่าน: ท่านอาจจะส่งคำบอกกล่าวเป็นหนังสือถึงเราได้เฉพาะยังที่อยู่หรืออีเมล์ แอดเดรสที่เรากำหนดเท่านั้น ณ เลขที่ เลขที่ 553 ถนนเดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และจะถือว่าเราได้รับคำบอกกล่าวนั้นแล้วเฉพาะเมื่อเราได้รับ ขณะที่เราพยายามอย่างเต็มที่ที่จะ ตอบกลับคำบอกกล่าวของท่านโดยทันที เราไม่อาจรับประกันได้ว่าเราจะตอบกลับได้เร็วเท่ากันทุกครั้ง

ข้อ 12: การบริการและค่าบริการ

แพลตฟอร์ม mombiestreet มีการเก็บค่าธรรมเนียมบริการจากการขาย อัตรา 5% - 40% ของยอดขายของ ทุกรายการตามประเภทผู้ขาย ทั้งนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมบริการทางการเงินที่จะถูกเรียกเก็บเป็นส่วนเพิ่ม

ข้อ 13: ข้อกำหนดอื่นๆทั่วไป

13.1 ไม่มีการสละสิทธิ: การที่เราไม่ได้บังคับตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิใน เงื่อนไขนี้ และการไม่ได้บังคับดังกล่าวจะไม่กระทบต่อสิทธิที่จะบังคับตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ในภาย หลัง เรายังคงมีสิทธิที่จะใช้สิทธิและการเยียวยาของเราในสถานการณ์อื่นใดที่ท่านกระทำการผิดสัญญาใน เงื่อนไขในการใช้บริการนี้

13.2 การแยกส่วนได้: เมื่อข้อกำหนดใด ๆ ของเงื่อนไขในการใช้บริการนี้กลายหรือตกเป็นไม่ชอบด้วย กฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือไม่อาจบังคับได้ในกรณีใด ๆ ก็ตาม ความชอบด้วยกฎหมาย ความสมบูรณ์ และ การบังคับใช้ได้ ของข้อกำหนดส่วนที่เหลือของสัญญานี้จะไม่ได้รับผลกระทบหรือต้องเสื่อมเสียไปด้วย และ ยังคงมีผลบังคับต่อไปเสมือนว่าข้อกำหนดที่ไม่ชอบ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่อาจบังคับได้นั้นถูกแยกไปจาก เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้

13.3 สิทธิของบุคคลภายนอก: บุคคลหรือหน่วยงานที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญาในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ ไม่มี สิทธิภายใต้กฎหมายในเขตอำนาจใด ๆ ในการบังคับตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ไม่ว่าในข้อใด โดยไม่ คำนึงว่าบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวถูกระบุชื่อไว้ ว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มใดตรงกับรายละเอียดใด ๆ หรือ ไม่ ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ไม่มีเนื้อความใดในข้อนี้ที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้รับมอบหรือรับโอน โดยชอบซึ่งเงื่อนไขในการใช้บริการนี้

13.4 กฎหมายที่ใช้บังคับ: การใช้งานแพลตฟอร์มและ/หรือบริการ และเงื่อนไขในการใช้บริการนี้จะอยู่ภาย ใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย และท่านยอมรับต่อเขตอำนาจแต่ผู้เดียวของ ศาลแห่งราชอาณาจักรไทย

13.5 การคุ้มครองชั่วคราว: เราอาจจะขอความคุ้มครองชั่วคราวหากเราพิจารณาด้วยความสุจริตใจแล้ว เห็น ว่าการผิดสัญญาหรือการไม่เป็นไปตามข้อกำหนดแล้วเห็นว่า การยับยั้งคำสั่งซื้อไว้ชั่วคราวหรือการคุ้มครอง ชั่วคราวอย่างอื่นเป็นการเยียวยาการผิดสัญญาหรือการไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเพียงอย่างหนทางเดียวที่ เหมาะสมและเพียงพอ

13.6 การแก้ไขเพิ่มเติม: เมื่อมีคำบอกกล่าวผ่านแพลตฟอร์มหรือโดยวิธีการอย่างอื่นในการแจ้งให้ทราบ ตามที่เราจะได้กำหนด (ซึ่งอาจรวมถึงการแจ้งให้ทราบทางอีเมล์) เราอาจจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อ กำหนดของเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับในวันที่เราระบุผ่านทางวิธีการ ดังกล่าว หากท่านใช้งานแพลตฟอร์มหรือบริการหลังวันที่ดังกล่าว ถือว่าท่านได้ยอมรับในการแก้ไขเพิ่มเติม ดังกล่าว หากท่านไม่ยอมรับการแก้ไขเพิ่มเติม ท่านต้องหยุดการเข้าใช้หรือใช้แพลตฟอร์มและใช้บริการ และยกเลิกเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ เรามีสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในการใช้บริการนี้โดยวิธีการดัง กล่าวข้างต้นซึ่งจะใช้และอาจใช้สิทธิได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือหน่วยงานใดที่ไม่ได้ เป็นคู่สัญญาในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้

13.8 สกุลเงิน: เงินที่อ้างถึงภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการคือเงินบาทไทย หรืออาจใช้สกุลเงินอื่นได้ตาม ความเหมาะสม

13.9 ภาษา: ในกรณีที่เงื่อนไขในการใช้บริการนี้ทำขึ้นหรือแปลเป็นภาษาอื่นใดนอกจากภาษาไทย (“ฉบับ ภาษาต่างประเทศ”) ให้บังคับตามเวอร์ชั่นภาษาไทยของเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ และต้องถูกนำมาใช้ก่อน ฉบับภาษาต่างประเทศ

13.10 สัญญาเบ็ดเสร็จ: เงื่อนไขในการใช้บริการนี้ประกอบขึ้นเป็นสัญญาทั้งฉบับที่มีระหว่างท่านกับเราอัน เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ในที่นี้และทดแทนและแทนที่ความเข้าใจ การติดต่อสื่อสาร และข้อตกลงทั้งหมดที่มีก่อน หน้านี้อันเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ในที่นี้

13.11 ผูกพันและเป็นที่สุด: ท่านรับทราบและตกลงว่าบันทึกใด ๆ (รวมทั้งบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ใด ๆ เกี่ยวกับบริการ ถ้ามี) ที่เก็บรักษาไว้โดยเราหรือผู้ให้บริการของเราที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวพันกับแพลตฟอร์ม และบริการ ให้มีผลผูกพันท่านและเป็นที่สิ้นสุดในกรณีใด ๆ ก็ตามและเป็นหลักฐานที่เป็นที่สิ้นสุดที่เกี่ยวกับ ข้อสนเทศ และ/หรือข้อมูลใด ๆ ที่มีการส่งให้กันระหว่างเรากับท่าน ท่านตกลงว่าบันทึกดังกล่าวทั้งหมด สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานได้และท่านจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านเรื่องความยอมรับในการใช้เป็นพยาน หลักฐาน ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง หรือแท้จริงของบันทึกดังกล่าวเพียงเพราะว่าบันทึกดังกล่าวอยู่ในรูป แบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นข้อมูลที่ได้ออกมาจากระบบคอมพิวเตอร์ และท่านสละสิทธิใด ๆ ของท่าน ถ้ามี ในการคัดค้านดังกล่าว

13.12 การทำสัญญาช่วง และการมอบหมาย: เราสงวนสิทธิที่จะมอบหมายหรือทำสัญญาช่วงการปฏิบัติตาม หน้าที่ใด ๆ ของเราอันเกี่ยวพันกับแพลตฟอร์ม และ/หรือการบริการ และสงวนสิทธิที่จะใช้ผู้ให้บริการ ผู้รับ เหมาช่วง และ/หรือตัวแทนรายใดในเงื่อนไขที่เราเห็นว่าเหมาะสม

13.13 การโอนสิทธิ: ท่านไม่อาจโอนสิทธิของท่านภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการนี้หากไม่ได้รับความ ยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา เราอาจจะโอนสิทธิของเราภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการนี้แก่ บุคคลภายนอกคนใดก็ได้

13.14 เหตุสุดวิสัย: เราไม่ต้องรับผิดในการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของเราภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการนี้ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเงื่อนไขดังกล่าว) หรือในความไม่ถูกต้อง ความไม่น่าเชื่อถือ หรือความไม่เหมาะสม ใด ๆ ของเนื้อหาของแพลตฟอร์ม และ/หรือของบริการหากไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าโดยตรงหรือโดย อ้อม เกิดจากเหตุการณ์หรือความผิดพลาดที่อยู่เหนือการควบคุมอย่างเหมาะสมของเรา

13.15 กรณีที่ผู้ใช้บริการได้ชำระค่าบริการและได้รับสินค้าและ/หรือบริการ ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้ รับสินค้า และ/หรือบริการ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อผู้ให้บริการเพื่อขอคืนเงินค่าสินค้าและ/หรือบริการแล้ว แต่กรณี ได้ทางอีเมล support@mombiestreet.com ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 083-936-2456. 02-194-1546 ในเวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 18.00 น. ยกเว้นวัน หยุดนักขัตฤกษ์ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้รับการชดเชยจากร้านค้าในกรณีดังกล่าวแล้ว

Street
Articles
Club
Noti
Me