Please Login to CommentLog In

Namwan
ของเราช่วงแรก ป้อนเป็นแก้วค่ะ ถ้าเสริมนะคะพยาบาลสอน แล้วเอาเข้าเต้าทุกๆ2-3ชม. ครั้งละ15-20นาที ต่อข้างน้ำนมน้องยังไม่ได้ต้องการเยอะมาก ถ้าให้ขวดเลย น้องอาจจะสับสน และไม่ยอมเอาเต้า ค่ะ