Please Login to CommentLog In

Jenjira
ใช้ครีมทาที่ก้นทุกครั้งที่เปลี่ยนค่ะ ไม่เคยมีผดเลยค่ะ
Mint(ไมเนอร์ค่ะ)​
ทาครีม(บีแพนเธน)ทุกครั้งที่เปลี่ยนแพมเพิสค่ะ
นัด โอ
ใช้บีแพนเธนไม่มีผื่นเลยค่ะ